Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2018. február 20.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. június 29.
Letöltés:    Szervezeti egységek feladatai
A katasztrófavédelem vezetői

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Testületi szerv adatai

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2019. április 30.
Letöltés:    felügyelt szervek

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. november 17.felügyelt szervek
2018. március 14.felügyelt szervek
2019. április 30.felügyelt szervek
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 29.
Letöltés:    Heves MKI adatvédelmi szabályzat 2019
Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    Alapító Okirat
Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    OKF adatvédelmi szabályzat 2019
Közzétéve:  2015. augusztus 24.
Letöltés:    szmsz
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. január 30.adatvédelmi szabályzat
2018. január 30.OKF adatvédelmi szabályzat 2016
2019. július 08.OKF adatvédelmi szabályzat 2018
2019. július 08.Alapító Okirat
2019. július 29.Heves MKI adatvédelmi szabályzat 2018.05.25
A közadatok listája

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

 

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve:  2019. január 16.
Letöltés:    jogorvoslati tájékoztatás
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások (kulturális közadatok)

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (költségek fedezése)

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2018. szeptember 19.
Letöltés:    Hatósági Ügyek
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A Heves MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. november 04.
Letöltés:    nyilvántartások 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. május 31.nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Képviselő testületi előterjesztések

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát az Igazgatóság a benne foglalt személyes adatok védelme érdekében három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez kifejezetten hozzájárul. Ha az önéletrajz vagy a kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való hozzájárulást, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig megsemmisíti.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. január 16.
Letöltés:    igénylés
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. július 05.
Letöltés:    közérdekű adatigények 2019 II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. november 15.közérdekű adatigények 2015
2015. szeptember 16.közérdekű adatigények 2014
2017. április 06.közérdekű adatigények 2016
2017. július 03.közérdekű adatigények 2017 I. negyedév
2017. október 04.közérdekű adatigények 2017 II. negyedév
2018. január 08.közérdekű adatigények 2017 III. negyedév
2018. április 09.közérdekű adatigények 2017 IV. negyedév
2018. július 05.közérdekű adatigények 2018 I. negyedév
2018. október 11.közérdekű adatigények 2018 II. negyedév
2019. január 03.közérdekű adatigények 2018 III. negyedév
2019. április 05.közérdekű adatigények 2018 IV. negyedév
2019. július 05.közérdekű adatigények 2019 I. negyedév
A közadatok felhasználása

A Heves MKI-nál nincsenek közadatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közadatok hasznosítására irányuló szerződések

A Heves MKI-nál nincs ilyen szerződés.

 

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Nincs megjeleníthető adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

2015. augusztus 31-én közreadásra került az Állami Számvevőszék jelentése, amely az alábbi  címre kattintva  az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján https://asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2015/15167j000.pdf alatt érhető el.

2017. szeptember 28-án közreadásra került az Állami Számvevőszék jelentése, amely az alábbi  címre kattintva  az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17062.pdf alatt érhető el.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 Nincs megjeleníthető adat

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    2019. évi elemi költségvetés II.
Közzétéve:  2019. március 21.
Letöltés:    2019. évi elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. február 06.2012. év
2015. február 06.2013. év
2015. május 26.2014. évi elemi költségvetés
2016. március 24.2015. évi elemi költségvetés.pdf
2017. június 21.2016. évi elemi költségvetés
2018. március 07.2017. évi elemi költségvetés
2019. március 21.2018. évi elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    költségvetési beszámoló 2018. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. február 06.számviteli beszámoló 2012. év
2016. november 15.2014. évi költségvetési beszámoló
2015. február 06.számviteli beszámoló 2011. év
2015. május 18.számviteli beszámoló 2013. év
2017. július 05.számviteli beszámoló 2015. év
2018. május 18.költségvetési beszámoló 2016. év
2019. július 18.költségvetési beszámoló 2017. év
A költségvetés végrehajtása
Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    2019. I. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. április 02.
Letöltés:    2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. december 11.
Letöltés:    2018. III. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. december 11.
Letöltés:    2018. II. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. december 11.
Letöltés:    2018. I. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. december 11.
Letöltés:    2017. teljes mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. február 06.költségvetési mérleg 2013 IV. negyedév
2015. február 06.költségvetési mérleg 2014 I. negyedév
2015. február 06.Időközi költségvetési jelentés 2014 5. hónapig
2015. május 18.Merleg-2014. III. negyedév
2015. augusztus 25.2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2015. október 28.2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. május 25.2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. május 25.2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. február 06.Merleg-2014. II. negyedév
2016. november 15.2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 18.Mérlegjelentés 2016. II.negyedév
2017. november 06.2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. augusztus 18.2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 10.2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2018. május 28.2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2018. május 18.2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2018. december 11.2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 25.
Letöltés:    Foglakoztatottsági adatok 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2019. július 17.
Letöltés:    Foglakoztatottsági adatok 2019. II. negyedév
Közzétéve:  2019. április 24.
Letöltés:    Foglakoztatottsági adatok 2019. I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. február 06.foglalkoztatottsagi-adatok-2014inegyedev
2015. május 18.Foglalkoztatottsagi_adatok_2014.IV.negyedev
2015. szeptember 01.Foglalkoztatottsagi_adatok_2015.I.negyedev
2015. november 16.foglakoztatottsagi adatok 2015 II. negyedev
2016. március 02.foglakoztatottsagi adatok 2015 III. negyedev
2016. június 28.foglakoztatottsagi adatok 2015 IV. negyedev
2015. február 06.Foglalkoztatottsagi_adatok_2014.III.negyedev
2016. október 20.Foglakoztatottsagi adatok 2016 II. negyedev
2016. augusztus 01.foglakoztatottsagi adatok 2016 I. negyedev
2017. február 01.foglakoztatottsagi adatok 2016 III. negyedev
2017. július 05.foglakoztatottsagi adatok 2016 IV. negyedev
2018. április 18.foglakoztatottsagi adatok 2017 I. negyedev
2018. április 18.foglakoztatottsagi adatok 2017 II. negyedev
2018. április 18.foglakoztatottsagi adatok 2017 III. negyedev
2018. április 18.foglakoztatottsagi adatok 2017 IV. negyedev
2019. október 25.foglakoztatottsagi adatok 2018 I. negyedev
2019. október 25.foglakoztatottsagi adatok 2018 II. negyedev
2019. október 25.foglakoztatottsagi adatok 2018 III. negyedev
2019. október 25.foglakoztatottsagi adatok 2018 IV. negyedev
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nincs megjeleníthető adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    5m feletti kiadások 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 23.5 m feletti kiadások 2013
2015. szeptember 01.5 m feletti kiadások 2014
2016. május 25.5 m feletti kiadások 2015
2017. július 05.5m feletti kiadások 2016
2018. április 19.5m feletti kiadások 2017
2019. július 18.5m feletti kiadások 2018
Koncessziók

A Heves MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs aktuális adat

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Nincs aktuális adat.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. március 28.
Letöltés:    Közbeszerzési Terv 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 23.Közbeszerzési terv 2013
2015. január 28.Közbeszerzési terv 2014
2016. február 17.Közbeszerzési Terv 2015
2017. március 29.Közbeszerzési Terv 2016
2018. április 12.Közbeszerzési Terv 2017
2019. március 28.Közbeszerzési Terv 2018